Navigeeri sisualale

Isikuandmete töötlemistingimused

1. Tagasiside menetlemise tingimused

Tallinna Lennujaamas menetlevad klientide tagasisidet Tallinna Lennujaama töötajad ja vajaduse korral, tagasiside asjaoludest tulenevalt, Tallinna Lennujaamaga seotud lepingulised üürnikud ja/või partnerid.

Selleks et Tallinna Lennujaam saaks tagasisidet menetleda, kontrollida asjaolude vastavust ja kliendile vastata, on kliendil vaja esitada oma isikuandmed: nimi ja e-posti aadress. Tallinna Lennujaam ei avalda kliendi isikuandmeid teistele tagasisides nimetatud osapooltele sellest klienti enne teavitamata. Klient saab tagasisidele Tallinna Lennujaamalt vastuse maksimaalselt kümne tööpäeva jooksul. Kui klient oma isikuandmeid ei esita, siis ta Tallinna Lennujaamalt vastust ei saa.

Tallinna Lennujaam menetleb tagasisidet julgestuskaalutlustel ning parema klienditeeninduse tagamiseks, et täita lepingulisi ja juriidilisi kohustusi. Tallinna Lennujaam arvestab tagasisidet nii igapäevaste juhtimisotsuste tegemisel kui ka ettevõtte üldisel arendamisel, et pakkuda ootustele vastavat suurepärast kliendikogemust.

Tallinna Lennujaam säilitab kliendi tagasiside ja sellest tuleneva kirjavahetuse viis aastat pärast tagasiside menetluse lõppu oma dokumendi­haldussüsteemis, veebilehe sisuhalduskeskkonnas ja veebiserveris. Kliendil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist või kustutamist, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud kirjaliku taotluse AS-i Tallinna Lennujaam infoturbe- ja andmekaitsejuhile ([email protected]).

3. Esitatud info menetlemise tingimused

Tallinna Lennujaamas menetleb lennuohutust mõjutavaid juhtumeid AS-i Tallinna Lennujaam lennuohutuse osakond ([email protected]) ja vajaduse korral, juhtumi asjaoludest tulenevalt, Tallinna Lennujaama territooriumil tegutsevad partnerid ja/või Lennuamet.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik. Selleks et Tallinna Lennujaam saaks juhtumeid menetleda, asjaolusid kontrollida ja vajaduse korral vastuse saata, on juhtumist teavitajal vaja esitada oma isikuandmed. Tallinna Lennujaam ei avalda teavitaja isikuandmeid teistele juhtumis nimetatud osapooltele.

AS Tallinna Lennujaam menetleb ohutust mõjutavate juhtumite kohta antud tagasisidet lennuohutuse taseme tõstmiseks. Tallinna Lennujaam säilitab juhtumite kohta saadud info ja menetlusandmed viis aastat pärast tagasiside menetluse lõppu oma veebilehe sisuhalduskeskkonnas ja veebiserveris. Juhtumist teavitajal on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist või kustutamist, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud kirjaliku taotluse AS-i Tallinna Lennujaam infoturbe- ja andmekaitsejuhile ([email protected]).

4. Isikuandmete töötlemise tingimused dokumentatsiooni juurdepääsu puhul

AS-is Tallinna Lennujaam menetleb Tallinna Lennujaama käsiraamatu juurdepääsu taotlusi AS-i Tallinna Lennujaam kvaliteedi juhtivspetsialist. Käsiraamatule juurdepääsu ja käsiraamatu uuendamise teavituse saamiseks on taotlejal vaja esitada oma isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, asutuse nimi, ametikoht ning e-posti aadress. AS Tallinna Lennujaam ei avalda neid isikuandmeid teistele osapooltele ilma isiku eelneva nõusolekuta või õigusaktist tuleneva aluseta. Kui taotleja oma isikuandmeid ei esita, ei saa ta juurdepääsu Tallinna Lennujaama käsiraamatule.

AS Tallinna Lennujaam töötleb esitatud isikuandmeid eesmärgiga anda oma partneritele juurdepääs lennuväljade kasutamiseks kohustuslikule dokumentatsioonile.

Tallinna Lennujaam säilitab esitatud isikuandmed oma veebilehe sisuhalduskeskkonnas ja veebiserveris seni, kuni isikul on olemas lennujaama käsiraamatule juurdepääsuks ettenähtud kasutajakonto. Kui kasutajakonto suletakse, kustutab Tallinna Lennujaam isiku isikuandmed kohe.

Isikul on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist või kustutamist, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud kirjaliku taotluse AS-i Tallinna Lennujaam infoturbe- ja andmekaitsejuhile ([email protected]).

5. Tallinna Lennujaama isikuandmete töötlemise põhimõtted personali värbamisel

AS Tallinna Lennujaam ja AS Tallinn Airport GH (edaspidi Tallinna Lennujaam) kogub isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Tallinna Lennujaam töötleb värbamisprotsessi raames isikuandmeid, mis on saadud kandidaadilt või soovitajalt (nt elulookirjeldus, motivatsioonikirjad, iseloomustus soovitajalt).

Isikuandmeteks loetakse: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sugu, sünniaeg, pilt, suhtluskeeled, ning Äriregistris kuvatavad andmed;

Kontaktandmeteks loetakse: e-posti aadress, elukoha aadress, kontakttelefon.

Värbamise andmeteks loetakse: elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia, motivatsioonikirjad, videointervjuud, soovitused ja iseloomustused  soovitajatelt, psühholoogiliste testide tulemused;

Kandidaat: füüsiline isik, kes on avaldanud soovi asuda Tallinna Lennujaamaga töölepingulisse või võlaõiguslikusse suhtesse;

Soovitaja: füüsiline isik, kelle andmed on kandideerija Tallinna Lennujaamaleedastanud tööle kandideerides (nimi ja kontaktandmed).

Tallinna Lennujaam säilitab ja töötleb isikuandmeid kuni 1 aastat alates värbamisprojekti lõpetamisest.

Kandidaadil ja soovitajal on õigus nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist ja töötlemise piiramist.

Andmete parandamise, kustutamise, töötlemise piiramise sooviavaldus või vastuväide töötlemise suhtes tuleb digitaalselt allkirjastatult saata e-posti aadressile [email protected].

Tallinna Lennujaam  vastab kandidaadi või soovitaja  poolt esitatud sooviavaldustele ning vastuväidetele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast sooviavalduse või vastuväite saamist. Nimetatud ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse sooviavalduse või vastuväite keerukust ja hulka. Tallinna Lennujaam teavitab sooviavalduse esitajat vastuse esitamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest ühe kuu jooksul alates sooviavalduse või vastuväite saamisest.

Tallinna Lennujaamal on õigus jätta sooviavaldus või vastuväite taotlus rahuldamata juhul, kui Tallinna Lennujaam ei suuda kandidaati või soovitajat tuvastada.

Kandidaadil või soovitajal on õigus pöörduda kaebusega Tallinna Lennujaama, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui kandidaat või soovitaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on tema õigusi rikutud. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktid leiab kodulehelt https://www.aki.ee

6. Kriisiolukorras teavitamine

Kriisiolukorras töötleb Tallinna Lennujaam töötajate ja koostööpartnerite töötajate teavitamiseks (SMSi vahendusel) isikuandmeid (nimi, telefoninumber, ametikoht) õigustatud huvi (IKÜM art 6(1)(f) alusel. Seda eesmärgiga tagada turvalisus ja kriisi korral võetavate meetmete ja protsesside sujuv toimimine. SMS teavitusi aitab vahendada Telia Eesti AS. Isikul on õigus tutvuda tema isikuandmeid puudutava andmetöötluse õigustatud huvi analüüsiga. Õigustatud huvi analüüsiga tutvumiseks palume edastada sellekohane pöördumine e-posti aadressile [email protected]

7. VIP Standardi, VIP Private Expressi, VIP Business Expressi ja ruumirenditeenuste osutamiseks vajalike andmete menetlemise tingimused

VIP Standard

VIP Private

VIP Business

Tallinna Lennujaamas menetlevad VIP-, Expressi ja ruumirendi teenust kasutavate klientide andmeid VIP-teeninduse ja lennundusjulgestuse töötajad, kes edastavad teenuse osutamiseks vajalikud andmed Politsei- ja Piirivalveametile, Maksu- ja Tolliametile, AS-i Tallinn Airport GH reisijate registreerimise osakonnale ja lennundusjulgestusteenust osutavale ettevõttele.

VIP-, Expressi ja ruumirendi teenuste osutamiseks ning lepingu ja juriidiliste kohustuste täitmiseks on vajalikud järgmised andmed: reisija nimi, lennu number, lennu kuupäev, tellija nimi ja e-posti aadress. Tellimusel märgitud isikuandmeid säilitab Tallinna Lennujaam viis aastat pärast teenuse osutamist oma kliendihaldussüsteemis, veebilehe sisuhalduskeskkonnas ja veebiserveris. Isikuandmete esitamine on vajalik selleks, et Tallinna Lennujaam saaks täita õigusaktidest ja lepingust tulenevaid kohustusi. Kui tellija isikuandmeid ei esita, ei saa Tallinna Lennujaam talle VIP-, Expressi ega ruumirendi teenust osutada.

Kliendil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist või kustutamist, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud kirjaliku taotluse AS-i Tallinna Lennujaam infoturbe- ja andmekaitsejuhile ([email protected]).

8. Veebipoest tellitavate teenuste isikuandmete töötlemistingimused

AS Tallinna Lennujaam kasutab veebipoest teenuste ostmisel esitatud isikuandmeid pileti ja arve edastamiseks, tellimuse töötlemiseks ja makse kontrollimiseks. Isikuandmete esitamine on vajalik teenuse ostmiseks ja makse teostamiseks, vastasel juhul ei ole võimalik veebipoest teenust osta. Pileti QR kood, kehtivuse kuupäev, ostja nimi ja e-posti aadress säilitatakse veebipoe rakenduses kuni kuus kuud.
AS Tallinna Lennujaam on esitatud isikuandmete vastutav töötleja. Makse teostamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed Maksekeskus AS-ile.

Kliendil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist või kustutamist, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud kirjalik taotlus AS-i Tallinna Lennujaam infoturbe- ja andmekaitsejuhile ([email protected]).

Kui andmesubjekt tunneb, et AS Tallinna Lennujaam on tema isikuandmeid töödeldes rikkunud tema õigusi, on tal võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Kontaktandmed:

AS-i Tallinna Lennujaam administratsioon
telefon: +372 605 8700 (E–R kl 9–16)
e-posti aadress: [email protected]
aadress: Sepise 2, 11101 Tallinn

AS-i Tallinna Lennujaam infoteenistus
telefon: +372 605 8888 (ööpäev läbi)
e-posti aadress: [email protected]

AS-i Tallinna Lennujaam infoturbejuht
e-posti aadress: [email protected]

Andmekaitse Inspektsioon
telefon: +372 627 4135
e-posti aadress: [email protected]
aadress: Tatari 39, Tallinn 10134