Navigeeri sisualale

Jätkusuutlikkus

Oleme pühendunud keskkonna kaitsmisele ja selle parendamisele, sest säästev ja vastutustundlik suhtumine meid ümbritsevasse keskkonda on väärtus, mida hindavad kõik ettevõtte töötajad ja kogukonna liikmed. Pingutame iga päev selle nimel, et tagada meie keskkonnategevuse tulemuslikkust ning vähendada oma tegevuse keskkonnamõju kooskõlas kestliku arengu põhimõtetega.

AS Tallinna Lennujaam on seadnud endale eesmärgiks saavutada aastaks 2025 süsinikuneutraalsus, kasutades Airport Carbon Accreditation iga aastaselt auditeeritavat programmi. Selle eesmärgi saavutamiseks hoiame ajakohasena oma keskkonnapoliitikat, oleme paika pannud keskkonnakava ning teekaardi, mis peab silmas kõiki meie töö eripärasid ning ohutust.

Oleme kestliku majandamise integreerinud oma igapäevasesse tegevusse ning sidunud järgmiste ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. 

Meie juhtimissüsteem vastab rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele

Mida me teeme oma keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks?

Vähendame õhku eralduvat CO₂ ja õhusaastet Me kõik väärime elada rikkumata keskkonnas ja hingata puhast õhku, seega on meie kõige olulisem eesmärk vähendada õhku eralduvat CO₂, jälgida õhusaastet ning kasutada keskkonnasõbralikke lahendusi. 

 • Meie taristu on suur ja mitmekülgne ning selleks, et meid soojana hoida, kulub palju energiat – 2022. aasta lõpus läksime gaasiküttelt üle kaugküttele, mis on toodetud puiduhakkest kui taastuvast maavarast ning puidutööstusjääkide kasutamine sooja tootmiseks on kooskõlas ka ringmajanduse põhimõtetega. ​
 • Lennujaamas on kasutusel väga palju eriilmelisi masinaid, mis on vajalikud kvaliteetse ja kiire teenuse pakkumiseks – masinaparki uuendades võtame kasutusele üha enam elektri- või akutoitel tehnikat. 
 • Peame oluliseks meie poolt tekitatud saaste vähendamist – arvutame igal aastal välja enda ja partnerite tekitatud emissiooni mahu ning otsime parenduskohti.  
 • Lähtume oma igapäevases tegevuses rahvusvahelistest standarditest ning oleme liitunud akrediteerimissüsteemiga Airport Carbon Accreditation (ACA), mille raames oleme saavutanud 3. taseme ning aastaks 2025 soovime liikuda 3+ tasemele. 

Tagame energiatõhususe ja taastuvenergiale ülemineku Ülearune energiakasutus on minevik, roheenergia aga selgelt tulevik! Tagame päikeseparkide rajamisega energiatõhususe ja taastuvenergiale ülemineku lennujaamades üle Eesti.

 • Elektrienergia moodustab kõige suurema osa meie süsinikuheitest – jätkame päikeseparkide rajamisega lennujaamadesse üle Eesti. 
 • Peame oluliseks taastuvenergia allikatest elektri tootmist – aasta 2023 lõpuks toodame umbes 40% oma elektrivajadusest päikeseparkide abil.   
 • Tarbime ainult rohelist energiat – alates 2024. aastast tarbime ja pakume partneritele ainult taastuvenergia allikatest toodetud elektrit.  
 • Jälgime elektritarbimist ja võtame kasutusele nutikaid lahendusi tarbimise vähendamiseks.   

Uuendame tehnikaparki, võttes kasutusele keskkonnasõbralikke lahendusi Tehnika uueneb hämmastaval kiirusel ning ajale jalgu jäämine pole mõistlik meiegi arust. Seetõttu uuendame tehnikaparki ja võtame kasutusele keskkonnasõbralikke elektri- ja akutoitel põhinevaid lahendusi.

 • Teeme kõik selleks, et iga meil kasutusel olev tehnika oleks keskkonnasäästlik – võtame kasutusele akutoitel tehnikat ning oleme avatud uuenduslike ja jätkusuutlike tehnikate kasutuselevõtule.   
 • Aegajalt on vajalik reisijate transportimine lennukini ja tagasi ning selleks kasutame busse – ka siin vähendame fossiilkütustel töötava tehnika hulka ja suurendame elektribusside osakaalu.  
 • Lennujaama territoorium on suur ning liikumist siin palju – territooriumil liikumiseks kasutavad meie töötajad muuhulgas elektrilisi tõukerattaid ja elektriautosid.  
 • Roheline ei tähenda alati uut – fossiilkütuse asemel kasutame olemasolevate diiselsõidukite tankimiseks taastuvtoorainest toodetud parafiinkütust.  
 • Meile on oluline pakkuda reisijatele keskkonnasõbralikke lahendusi – meie parkimismajas on olemas elektriautode laadimispunktid.    

Vähendame puhta joogivee tarbimist ja tagame sademevee puhtuse Õhk ja vesi on meile asendamatud ja peavad olema puhtad. Viime regulaarselt läbi veeseiret, vähendame puhta joogivee tarbimist ja tagame sademevee puhtuse.  

 • Asume looduse keskel ja Ülemiste järve kaldal ning peame oluliseks meid ümbritseva looduse hoidmist – kasutame keskkonnasõbralikke kemikaale ning väldime oma igapäevases tegevuses reostuste tekkimist ja nende ilmnemisel reageerime kiirelt.  
 • Lumerohked talved esitavad omi väljakutseid ning paratamatult puutub lumi kokku ka kemikaalidega – kogume lume kokku spetsiaalsetele aladele, et vältida ohtlike ainete sattumist loodusesse.  
 • Vesi on väärtuslik loodusressurss, mida tuleb tarbida säästlikult – oleme reisijatele rajanud terminali puhta joogivee kraanid, mis aitavad vältida ühekordsete pudelite tarbimist.

Peame oluliseks läbimõeldud jäätmemajandust ning taaskasutust Jäätmete sorteerimine ja liigiti kogumine on saanud osaks meie igapäevasest elust. Peame oluliseks jäätmete liigiti kogumist oma territooriumil ning võimalusel nende taaskasutusse suunamist.

 • Töötame välja jäätmemajanduse tegevuskava ning loome eeldused mugavaks ja kõigile mõistetavaks prügi sorteerimiseks – meil on kasutusel jäätmete liigiti kogumise prügikastid ning jätkame nii reisijate kui ka töötajate teadlikkuse tõstmist nende kasutamise osas. 
 • Peame oluliseks ühekordse plastiku tarbimise vähendamist – julgustame inimesi ostma sööki ja jooki enda topsidega ning otsime parimaid lahendusi biolagunevate või taaskasutatud materjalide kasutuselevõtuks.  

Vähendame ja monitoorime lennujaama territooriumil tekkivat müra  Müratase linnades võib kohati ületada lubatud piirmäärad ning mõjutada seeläbi negatiivselt elanike tervist. Selle riski maandamiseks peame oluliseks oma tegevuse tõttu tekkiva müra minimeerimist ning selle regulaarset monitoorimist.  

 • Järgime igapäevaselt meie tegevuse tulemusena tekkiva müra taset, kasutades selleks lennuvälja mõlemas otsas paiknevaid seiresüsteeme. 2023. aastal jäi keskmine mürafoon kehtestatud taseme piiresse ning oli aasta kokkuvõttes keskmiselt 68 db idasuunal ja 65 db läänesuunal.
 • Lennujaama võimuses on mõjutada ainult meie enda tegevusest tekkivat mürafooni – õhusõidukite müra maandamine on lennufirma mõjualas. Müra vähendamiseks võtame kasutusele keskkonnasõbralikke ning vaiksemaid, näiteks elektrilisi seadmeid, mis aitavad igapäevast mürafooni vähendada. Lennukite testimiseks oleme rajanud müratõkkeseinad ning ehitustöid teostades arvestame ümbritseva keskkonnaga – teavitame mõjutatud osapooli ning teostame töid aegadel, mil mõjutatud osapoolte arv on võimalikult väike.
 • Mürataseme maandamine ei saa toimuda ohutuse arvelt – lindude ja loomade eemale peletamiseks kasutame keskkonnale ja lindudele-loomadele ohutuid gaasipauguteid. Paugutid teevad küll valju häält, kuid see müra on lühiajaline ning vajalik selleks, et ennetada looduse kokkupõrkeid õhusõidukitega.
 • Müra kui suure ja valdkonnaülese probleemi puhul on oluline koostöö – teeme koostööd erinevate kohalike ning riiklike üksustega ning osaleme mürakaartide koostamisel.

Bioloogiline mitmekesisus meie ümber on oluline väärtus Lennujaamad üle Eesti asuvad looduse keskel ning teeme iga päev tööd selle nimel, et minimeerida meie tekitatavat kahju loodusele.

 • Lennuohutuse tagamine eeldab raadamistöid – peame oluliseks, et meid ümbritsevad metsad oleksid loodust säästvalt majandatud.  
 • Looduse püsimise eesmärgil on oluline tagasiandmine – osaleme erinevatel koristusaktsioonidel.  
 • Tallinna lennujaama kõrval asuvas metsas elavad looduskaitse all olevad linnud – oleme kehtestanud pesitsusajaks raierahu ning teeme aktiivselt koostööd ornitoloogiga. 
 • Eelnevalt mainitud müra ja õhusaaste vähendamise ning veepuhtuse tagamisega vähendame enda mõju meie lennujaamasid ümbritsevatele elukooslustele.

Osalemine sektori edendamises ja kaasamine​ Kontsern on aktiivselt esindatud lennundusklastris ja koostöövõrgustikes, et üheskoos arendada nii lennundus- kui ka mittelennundusvaldkondi, mis on vajalikud kontserni kestliku arengu tagamiseks. ​

 • Oleme valdkonnaülese koostööplatvormi Rohetiiger liikmed, et võimendada koos teiste kestlike organisatsioonidega Eesti rohepööret. ​
 • AS Tallinna Lennujaam on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige ning 2022. aastal pälvisime vastutustundliku ettevõtluse indeksi hõbetaseme märgise.​
 • Teadlikkuse kasvatamiseks koostöös töötajate, partnerite ja reisijatega kutsusime 2022. aastal ellu rohefoorumi, mis toimub kord aastas ja mille eesmärk on suurendada transpordisektori keskkonnateadlikkust.​
 • Korraldame rohehommikuid, et leida ühiselt koostööpartneritega lahendusi põhilistele keskkonnaprobleemidele, millega seisame lennujaamas iga päev silmitsi.

Keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkus hakkab teadlikkuse tõstmisest ning edusamme saame teha käsikäes oma töötajate, partnerite ja reisijatega. Koostöös saame luua kestvaid lahendusi, mis viivad meid kliimaneutraalse tuleviku poole. 

Kui tunned, et soovid anda meile tagasisidet või meie keskkonaalasesse tegevusse panustada mõne innovatiivse ideega, võta meiega julgesti ühendust aadressil [email protected].