Navigeeri sisualale

AS Tallinna Lennujaam – lennujaamade ja lennunduse süda

Kontserni ettevõtted panustavad lennujaama äri ja infrastruktuuri arendamisse.

 

Tallinna Lennujaam on Eesti lennujaamade käitaja ja arendaja. AS Tallinna Lennujaam ja selle tütarettevõte AS Tallinn Airport GH moodustavad kontserni Tallinna Lennujaam. Kontserni peakontor asub Tallinnas. AS-i Tallinna Lennujaam aktsiate omanik on Eesti Vabariik. Ettevõte on Kliimaministeeriumi haldusalas. 

AS Tallinna Lennujaam ja selle tütarettevõtted AS Tallinn Airport GH ja AS Airport City moodustavad kontserni Tallinna Lennujaam. Ettevõtte tegevuse eesmärk on pakkuda rahvusvahelisi lennuühendusi, mis aitavad kaasa Eest riigi ettevõtluse ja turismi arengule ning sedakaudu konkurentsivõime kasvule. AS Tallinn Airport GH osutab reisijatele ja õhusõidukitele maapealseid teenuseid ja AS Airport City arendab ja haldab lennujaama vahetus läheduses asuvat kinnisvara, mõlemad toetavad sellega emaettevõtte eesmärke.

Kontserni tegevusalad

 • Tallinna, Kuressaare, Kärdla, Pärnu ja Tartu lennujaama ning Kihnu ja Ruhnu lennuvälja käitamine;
 • lennuvälja- ja aeronavigatsiooniteenuse osutamine;
 • õhusõidukite, reisijate ja kauba maapealne teenindamine;
 • kinnisvara haldamine ja arendamine.

 

Juhtimine ja väärtused

Kontserni ettevõtete missiooniks on Eesti ühendamine maailmaga, visiooniks olla atraktiivseim lennujaam ning oma tegevuses lähtume väärtustest: me oleme udaldusväärsed, avatud ja hoolivad.

Kontserni strateegilised eesmärgid on ühendada Eesti maailmaga nii inimeste kui ka kauba liikumise osas, olla atraktiivne lennujaam reisijatele, ettevõtetele, partneritele ja talentidele, käitada lennujaamu ohutult ja turvaliselt, olla oma tegevuses vastutustundlik looduskeskkonna suhtes ning majandada kulutõhusalt, kasumlikult ja vastutustundlikult, lisaks on ettevõte kinnistud väärtustatud ja teenivad tulu.


Ettevõte rakendab igapäevases tegevuses Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtteid.

Meie põhimõtted

Tallinna Lennujaam juhindub oma tegevustes järgmistest põhimõtetest:

 • Ettevõtte äritegevus on vastutustundlik, tuues kasu nii omanikule kui ka sise- ja välisklientidele ning ühiskonnale tervikuna. Ettevõte panustab riigi majanduskeskkonna arengusse.
 • Ettevõte suhtleb avatult sidusrühmadega ja informeerib üldsust regulaarselt oma tegevuse mõjudest.
 • Ettevõte arendab taristuid ettevaatavalt, tagades õhusõidukite, reisijate ja kauba käitlemise vajaliku võimekuse tulevikus lähtuvalt Eesti majanduse arengust.
 • Ettevõte eelistab ja arvestab taristute, protsesside, teenuste ja tehnoloogiate arendamisel uuenduslikke, efektiivseid ja keskkonnasõbralikke lahendusi.

ASi Tallinna Lennujaam on tunnustatud Vastutustundliku Ettevõtluse Sertifikaadiga ning hõbetaseme kvaliteedimärgisega. Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.

Omaniku ootused Ainuaktsionärina on Eesti Vabariik kehtestanud ASile Tallinna Lennujaam omaniku ootused

 • Ettevõte hoiab ja suurendab lennuliiklust.
 • Ettevõte tegevus on äriliselt kasumlik ja tõhus.
 • Ettevõte toimib jätkusuutlikult ja vastutustundlikult (ohutus ja
  keskkonnasäästlikkus).
 • Ettevõte käitab Eest regionaalseid lennujaamu Eest eri piirkondade
  majanduskeskkonna arengu toetamiseks riigilt saadud sihtotstarbelise
  toetuse ulatuses.

Nõukogu

Nõukogu teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ja osaleb oluliste otsuste tegemisel. Nõukogu tegutseb ise­seisvalt kontserni ja aktsionäri parimates huvides.

Nõukogu määrab kindlaks kontserni strateegia, ül­dise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aas­taeelarve.

Nõukogu esimehe aasta tasu suuruseks on 12 000 EUR, nõukogu liikme aasta tasu suuruseks 6000 EUR, täpsemad andmed nõukogu tegevuse ja tasude kohta leiab Nõukogu aruannete lehel.

Nõukogu liikmed alates 2023. aasta augustist:

 • André Küüsvek (nõukogu esimees)
 • Tarmo Karotam
 • Sir John Elvidge
 • Anne Samlik
 • Jaak Viilipus

 

Juhatus

AS-i Tallinna Lennujaam esindab ja äriühingu igapäevast majandustegevust juhib neljaliikmeline juhatus. Igapäevast majandustegevust juhib juhatuse esimees Riivo Tuvike. Finants-, kvaliteedi- ja riskijuhtimise valdkonna eest Anneli Turkin, reisija- ja lennuväljateenuste eest Katrin Hagel ja kommertsvaldkonna eest Eero Pärgmäe.

Juhatus esindab ja juhib kontserni igapäevatööd kooskõlas seaduse ja põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Juhatus lähtub oma otsustes ettevõtte ja aktsionäri parimatest huvidest ning kohustub tagama ettevõtte jätkusuutliku arengu seatud eesmärkide ja strateegia järgi.

Ettevõtte struktuur ja lennujaama kogukond

Lennu­jaama kogukond ühendab lennujaama territooriu­mil tegutseva ligi 80 ettevõtte pea 2000 töötajat. Lennujaama kogukond mõistab, et iga töötaja panustab lõpptulemusse ja vastutab lennujaama üldisele hea kuvandi loomise eest.

Kontserni struktuuriga saab lähemalt tutvuda siin.

Liitu meiega

Veidi üle 600 inimese panustab iga päev sellesse, et Eesti oleks ühendatud maailmaga.

Vabad töökohad