Navigeeri sisualale

AS-i Tallinna Lennujaam kvaliteedipoliitika

Keskendumine kliendile

 • Tunneme oma kliente, koostööpartnereid ja huvigruppe ning teame, millised on nende ootused meile. Oleme pühendunud, et osutada kvaliteetseid ja ootustele vastavaid teenuseid. Oleme tähelepanelikud muutuvate trendide osas.
 • Rakendame lihtsat jätkusuutlikku vastavussüsteemi tagamaks kooskõla meile seatud ja meiega kokkulepitud nõuetega.

Eestvedamine ja kaasamine

 • Kontserni ettevõtete juhtkonnad on pühendunud kvaliteedijuhtimissüsteemi elluviimisele. Kvaliteedijuhtimissüsteem ja sellega seotud protsessid luuakse koos töötajatega, et toetada kvaliteedieesmärkide seadmist ja täitmist ning saavutada seeläbi ettevõtte strateegilised eesmärgid.
 • Loome avatud ja parendust ning kvaliteeti väärtustava kultuuri, kus igal töötajal on soov teha ettepanekuid süsteemi ja teenuste parendamiseks. Eesmärke toetavad ettepanekud viiakse ellu.
 • Meil on motiveeritud ja pädevad töötajad. Pingutame selle nimel, et meeskond töötab ühise eesmärgi nimel, on koostööd väärtustav ja usaldusväärne. Meil on professionaalsed juhid, kes kasutavad kaasaegseid juhtimispõhimõtteid.

Protsessipõhine lähenemine

 • Korraldame oma tegevusi ja ressursse ühe planeeritud protsessiahelana. Nii osutame teenust kokkulepitud tingimustel ning optimaalse ressursiga.
 • Meie individuaalsed protsessid struktureeritakse dokumenteeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis vastab standardi EVS-EN ISO 9001:2015 nõuetele, on lihtne ja kõikidele osapooltele üheselt mõistetav.
 • Kaardistame ja analüüsime oma protsesse leidmaks parendusvõimalusi.

Parendamine

 • Tulemuslikkuse saavutamiseks seome pideva parendamise igapäevase äritegevusega. Saavutame efektiivsuse säilitades seejuures ohutuse, turvalisuse, eetilisuse.
 • Oleme pühendunud osutatavate teenuste pidevale täiustamisele ja kvaliteedijuhtimissüsteemi tõhustamisele. Kehtestame selged kvaliteedieesmärgid (KPI-d) ja saavutame need.
 • Peame tagasisidet väärtuslikuks sisendiks, võtame selle avatult vastu läbi küsitluste, auditite ja seirete. Analüüsime saadud tulemusi ja viime ellu vajalikud parendustegevused.

Faktidel põhinev otsustamine

 • Kasutame õigeid andmeid, et teha teadlikke ja jätkusuutlikke otsuseid protsesside täiustamiseks.

Mõjude juhtimine

 • Juhime oma tegevuse mõjusid loodus-, sotsiaal- ning majanduskeskkonnale, juhtimiskultuurile ja huvirühmadele. Rakendame meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks.
 • Täidame oma lubadused. Sotsiaalselt vastutustundlikuna hoolime oma kolleegidest, partneritest, reisijatest ja kogukonnast.

Sotsiaalne vastutus

ASi Tallinna Lennujaam on tunnustatud Vastutustundliku Ettevõtluse Sertifikaadiga ning hõbetaseme kvaliteedimärgisega.

Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.